MAMO POWER ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର MINING SITES ପାଇଁ ସେଟ୍ କରେ |

MAMO POWER ଖଣି ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ 5-3000kva ରୁ ପ୍ରାଇମ / ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଆମେ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମାଧାନର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରୁ |

MAMO POWER ଜେନେରେଟରଗୁଡିକ କଠିନ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସାଇଟରେ 24/7 କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |MAMO POWER ଜେନ-ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ 7000 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ |ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଅଟୋ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ, ଜେନ-ସେଟ୍ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରେସନ୍ ପାରାମିଟର ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ, ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଘଟିବା ସମୟରେ ଜେନେରେଟରକୁ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଜେନେରେଟର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଆଲାର୍ମ ଦେବ |